در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟

در شهرهای هوشمند اوضاع چگونه است؟        شهرها یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای انسان در جهان هستند که در طول تاریخ دست‌خوش تغییرات فراوان شده‌اند. انسان امروز هم تصمیم دارد […]

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک

شهر الکترونیک چیست؟ شهر الکترونیک، معنایی پیدا میکند که همان لحظه به او داده شود. بی شک همانگونه که نمیتوان آینده ای قطعی برای مرزهای دانش در نظر گرفت، به […]