تدوین سند راهبردی

شرکت ساختار پردازان ایده ناک بر اساس تجربه طراحی و تدوین و مطالعه موردی چندین شهر الکترونیک در داخل و خارج از کشور، به فضای مناسبی جهت طراحی شهر الکترونیک […]