اجرا

شهر الکترونیک، در واقع مفهومی است که یک طرف آن باز و وصل به بینهایت دانش است. ایجاد شهر الکترونیک، واضح و اجرایی است، اما آنچه مبهم و گنگ است، […]