آموزش مجازی

مدیریت آموزش مجازی

آموزش مجازی

برونسپاری، در سازمان های معاصر، به عنوان یکی از شاخصه های مدرن  ساختارسازی به حساب می آید. با توجه به تعدد فعالیتهای سازمانها در دنیای پر تکاپوی مدرن، لازم است تا بسیاری از ابعاد فعالیتهای فرعی یک نهاد یا  سازمان را به شرکتهای متخصص آن واگذار کرد. به عنوان نمونه خودرو سازان موفق در سراسر جهان، قطعات خود را به صورت برونسپاری به شرکتهای کوچکتر و یا متخصص تر در زمینه تولید آن قطعه  واگذار میکنند  و در مورد بسیاری از قطعات دیگر هم چنین موضوعی وجود دارد و در نهایت یک خودرو ، از حاصل فعالیت مجموعه ­ای  گوناگون ولی همراستا، تولید می شود.