اتوماسیون اداری

CRM,ERP,MIS و … با توجه به انبوه اطلاعات عصر حاضر ایجاد شده اند تا به مدیریت بخشی از نیازهای سازمانها بپردازند. اتوماسیون اداری وسیستمهای تحلیل ومدیریت محتوا نیز در راستای […]